Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kompetenciaalapú oktató-nevelő munka az előkészítő osztályban

2015.02.16

 

„ A gyermeket, a bontakozó emberi életet olyan elvekkel, ismeretekkel, lelkesedéssel, élményekkel kell ellátni, hogy az élet minden viszonylatában el tudjon igazodni (…) Ne legyen a történések akaratnélküli labdája, ne a körülmények alakítsák, hanem ő alakítsa az életet.”- Márton Áron-                                                                                               

Márton Áron, a nagy püspökünk, iskolánk névadója, már évtizedekkel ezelőtt látta, hogy nemcsak ismeretekkel kell elhalmozni a gyerekeket, hanem képességeiket, kompetenciáikat kell fejlesztenünk, hogy felnőtt korukban biztonságosan el tudjanak igazodni a világban.

Az új oktatási programok fő követelménye a kompetenciák fejlesztése. 2013-tól az előkészítő osztályokkal kezdődően kompetenciaalapú oktatást biztosító tantervek segítségével folyik az oktató-nevelő munka az iskolákban.

 Szeptembertől órarend szerint az előkészítő osztály követelményeinek megfelelően, a mesék szárnyán, játszva, dalolva tanultunk, fejlődtünk, ügyesedtünk.

Az alábbiakban felsorolom a tantárgyainkat, és azokat az alapkompetenciákat, amelyek fejlesztésére törekedtem.

Az anyanyelven folytatott kommunikáció órák alapkompetenciái:

 • a szóbeli közlés megértése (beszédészlelés)
 • a szóbeli kifejezőképesség fejlesztése

Ezeken az órákon megismerkedtek sok mesével, sok verset tanultak. Felfedezték a beszéd alkotóelemeit, a hangot, szótagot, szót, és mondatot. A rajzolással meg a különböző vonalak másolásával fejlődött a manuális készségük.

A román nyelven folytatott kommunikáció órák kompetenciái:

 • rövid szóbeli üzenetek megértése, utánzó mozdulatok, illusztrációk segítségével.

Játékosan több témával kapcsolatosan bővítették ismereteiket. Verseket, énekeket, szavakat, rövid mondatokat tanultak az iskoláról, osztályról, színekről, számokról, a családról és a télről…. .

A matematika és a környezetismeret óra alapkompetenciái:

 • egyszerű matematikai műveletek végzése számokkal
 • a közvetlen környezet jelenségeinek, törvényszerűségeinek azonosítása
 • a számjegyek felismerése és írása 0-31-ig

Mondókákat, énekeket tanultak, számolópálcikákkal, számkártyákkal és gyurma segítségével sajátították el a számokkal kapcsolatos ismereteiket, és fedezték fel környezetüket.

„ Keresem a gyermek titkát, és kérdezem: Hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen?” -Janese Karczak-

A személyiségfejlesztés óra alapkompetenciái:

önismeretre való törekvés, pozitív viszonyulás önmagunkhoz és másokhoz.

 

 • érzelmek helyes kifejezése a gyermektársakkal és ismert felnőttekkel való személyes kapcsolatok során.
 • az iskolai tanulás sajátos készségeinek és magatartásformáinak megnyilvánulása.

Ezek az órák a kedvenc tevékenységeim közé tartoznak, mert lehetőséget adnak érdekes, személyiségfejlesztő játékok alkalmazására. A játszás során minden gyermek önmaga lehet, és így lehetőségem van jobban megismerni őket.

A képzőművészeti nevelés, és kézműves tevékenységek témájú órák alapkompetenciái:

 • vizuális üzenetek felismerése, felfedezése környezetünkbe
 • változatos anyagokból, egyszerű technikákkal, szép és hasznos alkotások létrehozása.

Ezeken az órákon a tanulóknak lehetőségük volt, hogy egyéni ötleteiket bemutathassák a rajzaikon keresztül. Vágás, ragasztás, gyurmázás során fejlődött alkotókészségük és kézügyességük.

Ének, zene és mozgás órák alapkompetenciái:

 • énektanulás, az énekek bemutatása az életkori sajátosságaiknak megfelelően.

A gyermekdalok, gyermekjátékok, a népdalok tanulása, a tanulók kedvenc foglalkozásának bizonyult. A sok játék, éneklés nagyban segítette őket szorongásaik feloldásában, valamint relaxációs gyakorlatként bármelyik órán kitűnően tudtam alkalmazni.

Kedvenc óráik közé tartoznak az angol, vallás, és a testnevelés órák is. Ezeket az órákat szakos tanárok tartják. Mindig nagy lelkesedéssel mesélik nekem azokat az élményeiket, amelyeket ezeken az órákon tapasztalnak.

Játszva, tanulva szinte észrevétlenül elérkeztünk az első félév végéhez. A félév utolsó hetén azt játszottuk, hogy felmérő lapokat töltöttünk ki, akárcsak a többi iskolás. Nagy élmény volt ez számukra. Odaadással, lelkiismeretesen, pontosan igyekeztek végezni a feladataikat. Miután átnéztem a munkájukat, azt tapasztaltam, hogy a követelményeknek megfelelően teljesítettek.

„Az egészséges, lelki fejlődés, mind a családi életben, mind az iskolában, egészséges példaképet igényel.”-Hárdi István-

A félév alatt megtapasztaltam a hat éves gyermek őszinte megnyilvánulásait, amelyben az álom, a mese, a valóság összemosódik. A gyermeket körülvevő felnőttek feladata, hogy őt a realitáshoz vezessék. A nevelés hatékonyságát leginkább, a személyes példa befolyásolja, ezért óriási felelősség hárul minden felnőttre, aki a gyermekek életében közvetlenül részt vesz. A gyerekek ismereteiket legnagyobb mértékben a felnőttek utánzása során szerzik. A jó, de a rossz minta is „ragadós” lehet a gyermek számára. Ennek tudatában egyre inkább próbálom tudatosítani magamban, hogy: „A nevelést nem csak érdemes jól csinálni, a nevelést csak jól szabad csinálni.” -Nanszákné Cs. I.-

Zárószóként ezt a gondolatot ajánlom a gyermekeket körül vevő felnőtteknek, hisz bármit mondunk, teszünk a gyermek előtt, az kihat további életére.

Bíró Anna-Veronika